Auditi aruande vorm | Auditiaruande näidisvorming koos näidetega

Auditiaruande vorm on asjaomase asutuse poolt ette nähtud standardvorm, mille kohaselt pärast ettevõtte erinevate dokumentide analüüsimist esitab ettevõtte selles osas sõltumatu audiitor oma seisukohad ja märkused nii ettevõtte finantsseisundi kui ka sisemise raamatupidamise kohta.

Mis on auditiaruande vorming?

Auditiaruanne on aruanne, mis kirjeldab sõltumatu audiitori finantsseisundit ja raamatupidamise sisekontrolli. Juhatus, organisatsiooni sidusrühmad, aktsionärid, investorid jne kasutavad seda aruannet. Audiitor peab aruande koostamisel olema hoolikas ja erapooletu. Audiitor vastutab selle auditi aruande koostamise eest standarditud vormis igal aastal pärast organisatsiooni finantsaruannete ülevaatamist.

Investorid kalduvad enne ühessegi ettevõttesse investeerimist lootma audiitori aruandele. Auditi aruanne annab selge pildi ettevõtte finantsseisundist, ilma et peaksite aruandeid iseseisvalt analüüsima. Aruanne annab usaldusväärse kokkuvõtte organisatsiooni finantsseisundist.

Audiitori aruanne kirjeldab auditeeritud finantsaruandeid sissejuhatavas lõigus. Reguleerimisala lõik annab lühikese ülevaate auditi olemusest. Audiitor avaldab arvamuse paragrahvis oma arvamust.

Auditi aruande vorming

Auditi aruande vorm on järgmine -

 1. Pealkiri
 2. Adressaat
 3. Sissejuhatav lõik
 4. Juhtkonna vastutus
 5. Audiitori vastutus
 6. Arvamus
 7. Arvamuse alus
 8. Muu aruandluskohustus
 9. Audiitori allkiri
 10. Allkirja koht
 11. Auditi aruande kuupäev

Arutagem üksikasjalikult ülaltoodud auditiaruande vormi üle.

# 1 - pealkiri

Pealkirjas peaks mainima - "Sõltumatu audiitori aruanne".

# 2 - adressaat

Adressaat peaks mainima, kellele aruannet esitatakse.

# 3 - sissejuhatav lõik

Avaldus selle kohta, et aruandes kirjeldatud finantsaruanded on auditeeritud.

# 4 - juhtkonna vastutus

Selles auditiaruannete vormi jaotises tuleks mainida juhtkonna vastutust finantsaruannete terviklikkuse eest, mis annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist, rahavoogudest ja finantstulemustest. Vastutus hõlmab ka raamatupidamisdokumentide pidamist pettuste vältimiseks. Nende ülesanne on sõnastada ja läbi viia vajalikud finantskontrollid, et tagada finantsdokumentide õigsus. Peaks mainima, et raamatupidamise aastaaruande eest vastutab organisatsiooni juhtkond.

# 5 - audiitori vastutus

Mainitud audiitori ülesanne on kujutada erapooletut arvamust finantsaruannete kohta ja koostada auditiaruanne. Aruande aluseks on auditeerimise standardid. Standardid nõuavad, et audiitor järgiks eetikanõudeid. Audiitori ülesandeks on auditi kavandamine ja läbiviimine, et saada kinnitust finantsaruannete kohta.

# 6 - arvamus

Auditi aruande kõige kriitilisem sisu on audiitori arvamus. Selles mainitakse pärast finantsaruannete auditeerimist tekkinud muljet.

# 7 - arvamuse alus

Selles tuleks mainida teatatud arvamuse saavutamise alust ja eelduse fakte.

# 8 - muu aruandluskohustus

Mis tahes muu aruandlusega seotud vastutus on olemas, seda peab mainima ka audiitor. See võib sisaldada regulatiivseid nõudeid.

# 9 - Audiitori allkiri

Audiitor peab allkirjastama auditiaruande, kinnitades sellega aruande autentsust.

# 10 - allkirja koht

Linna nimi, kus toimus protokolli allkirjastamine.

# 11 - auditiaruande kuupäev

Auditi aruande allkirjastamise / aruandmise kuupäev;

Näidis auditiaruande vormingu näidiseks:

Allpool on toodud audiitori aruande näidisvorming:

Sõltumatu audiitori aruanne

X Company liikmetele

Raamatupidamise aastaaruande aruanne

Oleme auditeerinud kaasnevaid X Company (Firma) konsolideeritud bilansse seisuga 31. detsember 20XX ning sellega seotud kasumiaruandeid, koondkasumit, jaotamata kasumit, aktsionäride omakapitali muutusi ja rahavoogusid lõppenud aastal ning raamatupidamispõhimõtete ja muu teabe kokkuvõte. Samuti oleme auditeerinud ettevõtte sisekontrolli finantsaruandluse üle seisuga 31. detsember 20XX.

Juhtkonna vastutus finantsaruannete eest

Nende finantsaruannete eest vastutab ettevõtte juhtkond. Firma direktorite nõukogu vastutab nende finantsaruannete koostamisega seotud küsimuste eest, mis annavad tõese ja õiglase ülevaate ettevõtte finantsseisundist, finantstulemustest ja rahavoogudest vastavalt Ameerika Ühendriikides üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele. Ameerika.

Audiitori vastutus

Meie kohustus on avaldada nende finantsaruannete auditi põhjal arvamust. Audit on läbi viidud vastavalt Ameerika Ühendriikides üldtunnustatud auditeerimisstandarditele. Standardid nõuavad auditi kavandamist ja läbiviimist, et saada kindlus finantsaruannete autentsuse kohta ja tagada, et selles ei oleks väärkajastamisi ega võimalikke pettusi. Audit hõlmab finantsaruannete summade ja avalikustatavate andmete kontrollimist. Audit annab mõistliku aluse meie arvamusele.

Meie arvates vastavad ülalnimetatud finantsaruanded õigustatult, et X Company finantsseisund 31. detsembri 20XX seisuga vastab Ameerika Ühendriikides üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele. Samuti säilitas ettevõte 31. detsembril 20XX finantsaruandluse üle tõhusa sisekontrolli.

[Allkiri]

[Koht]

[Kuupäev]


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found