Auditi aruande sisu | Auditiaruande põhivorming ja struktuur

Auditiaruande sisu on auditiaruande põhistruktuur, mis peab olema selge, pakkudes piisavalt tõendeid, mis õigustavad audiitorite arvamust, ning sisaldab aruande pealkirja, adressaadi üksikasju, avalõiku, reguleerimisala lõiku, arvamuse lõiku, allkirja, kohta aruande allkirjastamise kuupäev ja kuupäev.

Auditi aruande põhisisu

Auditi aruanne on arvamus Seltsi raamatupidamise aastaaruande kohta, mille audiitorid annavad pärast Seltsi finantsauditi läbiviimist. Audiitori aruanne avaldatakse koos seltsi aastaaruandega. Investorite, analüütikute, ettevõtte juhtkonna ja laenuandjate poolt loetakse audiitorite aruannet, analüüsides samal ajal ettevõtete tegevust ja veendudes, et finantsaruanded vastavad üldtunnustatud raamatupidamisstandarditele.

Näide auditiaruande sisuvormingust

Allpool olev ülevaade on Amazon.comi auditiaruande sisu.

Allikas: www.sec.gov

Auditiaruande struktuur / formaat Sisukord

Tavalisel auditiaruandel on järgmine sisu. Vaatame auditiaruande iga rubriigi lühikest mõistmist.

# 1 - pealkiri

Aruande pealkirjas on mainitud, et tegemist on sõltumatute audiitorite aruandega.

# 2 - adressaat

Adressaat on isik / isikute rühm, kellele aruanne on suunatud. Kohustusliku auditi aruande puhul on adressaadiks Seltsi aktsionärid. Samuti viitab adressaat isikule, kes määrab audiitorid. Kuna Seltsi aktsionärid määravad audiitorid, adresseeritakse aruanne neile.

# 3 - Audiitori ja ettevõtte juhtkonna vastutus

See lõik annab audiitori ja ettevõtte juhtkonna vastutuse. Selles määratletakse, et audiitori kohustus on viia läbi finantsaruannete erapooletu audit ja anda nende erapooletu arvamus.

# 4 - Auditi ulatus

Selles lõigus kirjeldatakse audiitori poolt läbi viidud auditi ulatust, mainides selgesõnaliselt, et audit tehti vastavalt riigi üldtunnustatud auditeerimisstandarditele. See viitab audiitori võimele teostada auditit ja annab aktsionäridele ja investoritele kindluse, et audit tehti auditeerimisstandardite kohaselt. See peaks sisaldama seda, et ettevõtte finantsaruannete audit oli läbi viidud ja olulisi väärkajastamisi pole. Audiitor hindab sisekontrolli ning viib läbi ettevõtte raamatupidamise teste, järelepärimisi ja kontrollimisi. Kõik audiitori töö ulatuse piirangud on toodud audiitorite aruande selles osas.

# 5 - Audiitori arvamus

See on auditiaruande sisu esimene lõik. Audiitorid esitavad oma arvamuse ettevõtte finantsaruandluse kohta. On nelja erinevat tüüpi arvamusi:

  • Kvalifitseerimata arvamus : Kvalifitseerimata arvamus, mida nimetatakse ka puhtaks arvamuseks, antakse välja siis, kui audiitor tuvastab, et finantsdokumentides pole valeandmeid. Kvalifitseerimata arvamus on parim arvamus, mida ettevõttele ja juhtkonnale antakse. Märkusteta arvamus näitab, et finantsaruanded on kooskõlas üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega (GAAP).
  • Kvalifitseeritud arvamus : Audiitor annab kvalifitseeritud arvamuse juhul, kui finantsdokumente ei peeta kooskõlas hea raamatupidamistavaga, kuid audiitorid ei leia finantsaruannetes valeandmeid. Kvalifitseeritud arvamus toob välja auditi aruande kvalifitseerimise põhjuse. Kvalifitseeritud arvamus antakse ka juhul, kui finantsaruandeid ei avalikustata piisavalt.
  • Negatiivne arvamus: negatiivne arvamus finantsaruande kohta on ettevõttele kõige halvem finantsaruande tüüp. Negatiivne arvamus antakse juhul, kui finantsaruanded ei vasta heade raamatupidamistavade kohaselt ja finantsdokumente on rängalt valesti esitatud. Negatiivne arvamus võib viidata pettuste tekkele ettevõttes. Sel juhul peab Ettevõte parandama oma finantsaruandeid ja finantsaruandeid. Ettevõte peab väljavõtte uuesti auditeerima, kuna investorid ja laenuandjad nõuavad, et ettevõte esitaks finantsaruanded ilma vigade ja valeandmeteta.
  • Arvamusest loobumine: Juhtudel, kui audiitor ei saa ettevõtte auditit lõpule viia ettevõtte poolt esitamata üksikasjade tõttu, loobub ta arvamuse avaldamisest. See tähendab, et ettevõtte finantsseisundit ei saa kindlaks määrata.

# 6 - arvamuse alus

See lõik annab aluse, millel arvamus põhines. See peaks aruandes mainima faktide põhjendusi.

# 7 - Audiitori allkiri

Audiitori partner peab auditi aruande sisu allkirjastama.

# 8 - allkirja koht

See annab linnale, kus auditi aruanne allkirjastati.

# 9 - auditiaruande kuupäev

Vaatame auditiaruande iga rubriigi lühikest mõistmist.

# 10 - allkirjastamise kuupäev

See annab auditi aruande allkirjastamise kuupäeva.

Materjali rõhutamine auditiaruande vormingus

Auditi sisu aruandes võib olla lõik Aine rõhk. Aine lõigu rõhuasetuse võib lisada auditiaruandesse, kui audiitor soovib juhtida lugejate tähelepanu elulise tähtsusega küsimusele. Audiitor ei pea oma arvamust muutma, kui ta on mõnel teemal rõhutanud. See lõik sisaldab audiitori poolt läbi viidud auditit ja nende sõltuvust teiste audiitorite poolt audiitorite poolt ettevõtte mõnes tütarettevõttes teostatud audititest. Mõnikord ei läbi audiitorid mittemateriaalsete tütarettevõtete auditit ning nad nimetavad selliseid üksikasju nagu tulud, kasum, selliste tütarettevõtete varad ja nende tuginemist ettevõtte juhtkonna koostatud finantsaruannetele.

Järeldus

Audiitorid väljastavad pärast Seltsi finantsauditi tegemist auditiaruande, mis sisaldab nende arvamust Seltsi finantsseisundi kohta. Auditi aruanne on kohustuslik aruanne, mis lisatakse seltsi aastaaruandele. See annab Seltsi raamatupidamisest sõltumatu ülevaate ja toob esile Ettevõtte poolt valeandmeid (kui neid on).