Auditi eesmärgid Ülevaade 7 kõige populaarsemast auditieesmärgi tüübist

Mis on auditi eesmärgid?

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamisraamatute ja muude dokumentide süstemaatiline uurimine, mille peamine eesmärk on teada saada, kas ettevõtte koostatud ja esitatud finantsaruanne näitab tõest ja õiglast ülevaadet organisatsioonidest.

Auditi eesmärk on saada mõistlik kindlus selle kohta, et (majandus) üksuse finantsaruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi, ning esitama finantsaruannete aruanne vastavalt audiitori järeldustele. Audit on raamatupidamise aastaaruande sõltumatu ja süstemaatiline uurimine ning tulude ja kulude aruannete, raamatupidamisdokumentide nagu müük, ost jms üksikasjalik uurimine.

Audiitorid peaksid finantsaruannete kontrollimisel ja vara jooksva turuhinna lõplikul vormistamisel silmas pidama auditi eesmärke. Need on auditi muutuva aluse tüübid.

7 auditi eesmärgi tüübid

Objektiivsete muudatuste tüüp vastavalt auditi tüübile. Allpool on loetelu 7 peamisest auditiliigist ja nende eesmärkidest: -

 1. Väline - kontrollimaks, kas juhtkonna koostatud finantsaruanded pakuvad täpset ja õiglast ülevaadet. Koostatud finantsaruanded vastavad kehtivatele raamatupidamis- ja auditeerimisstandarditele.
 2. Sisemine - kontrollida finantsaruandluse sisekontrolli, poliitikate vastavust, juriidiliste aspektide, näiteks äriühingute seaduse kohaldatavust;
 3. Kohtuekspertiis - pettusjuhtumite tuvastamine, pettuste juhtude kontrollimine ja vähendamine, rakendades üksuses ettepanekuid ja soovitusi ning siseauditi kontrolli
 4. Kohustuslik - selleks, et kontrollida, kas üksus järgib seaduse reegleid ja määrusi, mille alusel ta registreerus, peavad nad määrama vannutatud audiitori, kes viib läbi kohustusliku auditi.
 5. Finants -  saada mõistlik kindlus, et finantsaruannetes pole olulisi väärkajastamisi.
 6. Maks -  raamatupidamisraamatute ja muude sarnaste dokumentide nõuetekohane pidamine ning maksumaksjate tulu- ja maksukulude ning mahaarvamiste nõuetekohase pidamise pidamine.
 7. Erieesmärk : viiakse läbi vastavalt seadustele ja eesmärgid erinevad vastavalt seadustele.

Eelised

 • Juhatus saab kontrollida, kas tööjõud rakendab ja järgib nende formuleeritud ja kujundatud põhimõtteid ja põhimõtteid või mitte.
 • Finantsaruanded, mille juhtkond koostab vastavalt kehtivatele finantsaruandluse ja auditeerimise standarditele.
 • Siseauditi meeskond saab kontrollida, kas sisekontrolli poliitika on nende poolt välja töötatud või mitte.
 • Tugeva siseauditi kontrolli abil tunnustada pettusjuhtumeid ja vähendada pettuste juhtumite protsenti.
 • Esitage finantsaruandeid paremini ning andke täpne ja õiglane ülevaade.
 • Üksuse kogu taseme juhtimise suutlikkuse ja tõhususe hindamine;
 • Audit aitab kaasa haigete üksuste rehabilitatsioonile, üksuse rekonstrueerimisele, ühinemisele ja ettevõtete ühendamisele.
 • Välisaudit võib olla viljakas, kui siseaudiitor pole usaldusväärne.
 • Audit kaitseb üksuse omaniku huve.

Puudused

 • Auditi protsess on väga kulukas, kuna (majandus) üksus kannab selliseid kulutusi nagu audiitori töötasu, seega hüvitatakse auditi käigus elamiskulud, sealhulgas töötajad, nende poolt auditi käigus tekkinud ametlikud sõidukulud.
 • Kõik auditiprotsessiga seotud andmed, aruanded ja teave on esitatud juhtkonna poolt.
 • Audiitor viib auditi läbi valimi moodustamise meetodil. Seetõttu ei saa mõnda viga tuvastada.
 • Audiitoritel on auditi läbiviimiseks piiratud aeg ja nad peavad auditi aruande esitama (majandus) üksuse omanikule ettenähtud aja jooksul.
 • Siseauditite tulemusi ei avaldata välistele isikutele ja nende tulemused pakuvad ainult juhtkonnale.
 • Audiitoritel pole võimalik raamatupidamisraamatutest ja raamatupidamisdokumentidest kõiki vigu ja pettusi leida.

Auditi eesmärkide piirangud

 • See ei hõlma majandusüksuse paljude elutähtsate aspektide, näiteks juhtimise efektiivsuse, rahanduse ja ärieetika auditit.
 • Arukat manipuleerimist ja pettust raamatupidamisraamatutes ja raamatupidamisdokumentides jms ei avalikustata auditi käigus.
 • Finantsaruannete audit ei anna täpset kinnitust täiendavale teabele ja selgitustele, mille audiitor auditi arvamuse saamiseks võtab.
 • Audititehnikate kavandamine ja auditi programmi koostamine tõendite kogumiseks ei pruugi olla sama mis äritegevuse olemus.
 • Juhtkonna seletused, andmed, aruanded ja muu teave ei pruugi olla õiged ja võivad mõjutada audiitorit auditi arvamuse saamiseks.
 • Seal on teatud tüüpi auditid, mida reguleeritakse vastavalt seadustele, sellistes auditites määravad audiitorid reguleeriv asutus, seega puudub audiitorite sõltumatus.
 • Finantsaruanded koostatakse vastavalt kohtuotsuste arvule, sõltuvalt sellistest elementidest, mis võivad varieeruda.
 • Raamatupidamisraamatute audit ei pruugi olla juhtkonna esitatud tõenditena täiesti usaldusväärne.
 • Auditeeritud finantsaruanded ei pruugi anda täpset ja õiglast ülevaadet ning täpset seisukohta, kui audiitor võtab vastu vale otsuse / otsuse / arvamuse.
 • Audiitor ei saa olla üksuse kõigi vertikaalide ekspert, ta peaks uskuma teiste ekspertide, näiteks hindajate, juristide hinnangul.
 • On üksusi, kes ei kannata auditi kulusid.

Tähtsad märkused

 • Auditi eesmärgi eesmärk on kujundada ja väljendada tõelist ja õiglast ülevaadet finantsaruannetest ning audit viiakse läbi, et saada kindlus, et finantsaruannetes pole olulisi väärkajastamisi.
 • Kontrollimaks, kas juhtkond on koostanud raamatupidamisaruanded vastavalt raamatupidamisjuhistele ja aruandlusraamistikule (IFRS).
 • Töötajatel, kes osutavad abi audiitoritele ja nende töötajatele, peaksid olema piisavad teadmised auditi kohta: - Kuidas audit läbi viiakse, milliseid dokumente tuleb küsida, milline on audiitoritele esitatav teave, andmed ja aruanne .
 • Seda võib auditi nõuete kohaselt muuta.

Järeldus

Ettevõte peaks oma siseauditi jaoks kasutama kogenud tööjõudu, sest kui siseaudiitorid leiavad kõik vead, pettused jms, saab sellistes olukordades uurimist algatada sisetasandil. Audiitor peaks pärast auditi eesmärkide kaalumist avaldama auditi arvamuse. Audiitor peaks auditi käigus meeles pidama kõiki asjakohaseid auditi eesmärke, sest see aitab neil leida täpset teavet, vigu ja pettusi.